Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy i skutki u przedsiębiorców

21 marca, 2023

W Dzienniku Ustaw z 27 stycznia 2023 r., pod poz. 185, opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Mocą ustawy zmieniono między innymi zasady udzielania pomocy świadczonej przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego wprowadzając m.in. partycypację obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania.

W ustawie dodano zapisy na mocy których po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP wojewoda może zapewnić pomoc w postaci zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, jeżeli taka osoba posiada numer PESEL oraz pokryje z góry 50% kosztów tej pomocy nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Połowę kosztów pomocy obywatel Ukrainy ma uiszczać podmiotom realizującym usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia. Od tego obowiązku zwolnione są osoby które:

Przy czym Wojewoda oraz podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 3 i 4 ustawy, oceniają możliwość partycypacji w kosztach pomocy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kierując się względami humanitarnymi.

Dla przedsiębiorców nieposiadających kas fiskalnych pojawia się kwestia obowiązku ich zakupu i instalacji. Zwolnieniem z ewidencjonowania nie są bowiem objęte usługi wyżywienia. Z otrzymanych informacji z KIS wynika, że jeżeli przedsiębiorca świadczy usługę kompleksową polegającą na zapewnieniu noclegu i całodziennego wyżywienia, można skorzystać ze zwolnień z ewidencjonowania przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. ponieważ wyżywienie jest traktowane jako uzupełnienie usługi zakwaterowania.

Osobną kwestią pozostaje organizacja systemu zbierania opłat od obywateli Ukrainy za świadczone usługi. Problem może jednak okazać się pozorny jeżeli wszystkie te osoby zostaną uznane przez Wojewodę i instytucje z nim współpracujące, za znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

«