Jak rozliczyć stypendystę?

22 listopada, 2018

Często gdy realizujemy szkolenia dofinansowane ze środków unijnych zastanawiamy się, jak prawidłowo, pod kątem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rozliczyć wypłatę stypendium.

Oto kilka zasad zgłoszenia stypendysty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy osób fizycznych pobierających stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie):

 

1. Kod tytułu ubezpieczenia: 09 20 00 (lub zmodyfikowany w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności)

2. Obowiązkowe ubezpieczenia:

– emerytalne,

– rentowe,

– wypadkowe,

– zdrowotne ,

jeśli stypendysta nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

3. Osoby pobierające stypendium szkoleniowe czy stażowe nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia chorobowego.

4. Składka zdrowotna, z uwagi na fakt nie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych stypendiów dla osób, będzie wynosić 0 zł. Niemniej jednak należy ją ująć w ZUS RCA stypendysty w wysokości 0 zł, dzięki czemu będzie on osobą ubezpieczoną.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne uczestników projektu pobierających stypendium finansują w całości podmioty kierujące.

Jeżeli potrzebujesz bardziej kompleksowej informacji na temat rozliczania stypendiów finansowanych ze środków UE, zapraszamy do kontaktu z nami.

«